Alle berichten van Beheerder

Taalklassen VO-scholen Drenthe gebruiken Bokabox

Alle VO scholen met een Taalklas (voor nieuwkomers in Nederland) in Drenthe gebruiken de Bokabox. Hierbij leren ze niet alleen de betekenis van de verkeersborden, maar ook de begrippen ‘Pas op’ en ‘Kijk hier is …’.

De Bokabox heb ik bij mijn verkeersmethode voor het VO voor nieuwkomers gevoegd. Bij de ontwikkeling van de methode waarbij ik zo min mogelijk taal heb gebruikt, is de Bokabox de uitkomst om de verkeersborden te leren.

In de verkeersles wordt door de kaartjes met tekst ook aan het vak lezen gewerkt. Twee vakken op hetzelfde moment. Een opdracht voor de leerlingen is dat ze een foto maken van de verkeersborden op straat die ze hebben geleerd. Zo krijgen ze inzicht in de praktijk.

De Bokabox is erg makkelijk in gebruik; duidelijk de vijf soorten borden, ieder in een eigen kleur mapje. Gemaakt van zeer degelijk materiaal. Ook fijn dat de Bokabox kan blijven staan, neemt weinig ruimte in, waardoor iedere dag een klein moment aan verkeer besteed wordt.

Aleida Muis, fietsdocent, gastdocent verkeerslessen

Zeeland

50% korting voor snelle beslissers

In Zeeland kunnen basisscholen 50% subsidie krijgen op de Bokabox Verkeer. Om nog voor de subsidie voor 2014 in aanmerking te komen, is snelheid geboden! Subsidieaanvragen moeten namelijk vóór 31 mei bij de provicie Zeeland binnen zijn.

U doet er dus verstandig aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de projectleider van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat is de heer Meester van Meester Organisatie Bureau via 0113 – 21 59 41 of meester@zeelandnet.nl

Overijssel

Subsidie Bokabox Verkeer in diverse gemeenten

In Overijssel zien steeds meer gemeenten de educatieve toegevoegde waarde van de Bokabox Verkeer in. Zo hebben ruim twintig scholen in Zwolle zich aangemeld voor een Bokabox van de gemeente. Onlangs hebben zij die allemaal ontvangen.

Ook de gemeentes Deventer en Wierden vergoeden een Bokabox Verkeer. De gemeente Dalfsen bestelde in het najaar van 2012 voor alle zestien basisscholen binnen de gemeentegrenzen een leskist. In Raalte is nu driekwart van de basisscholen voorzien van het gesubsidieerde leermiddel.

Scholen in Staphorst hebben de mogelijkheid de Bokabox Verkeer bij de gemeente te bekijken en eventueel te lenen om er ervaring mee op te doen. Er wordt gedacht aan mogelijkheden voor subsidiëring.

Contactpersoon in Staphorst is de heer Jan Speulman. Hij heeft ook een voorbeeld liggen van het Bokabox Bordenkwartet.

In de gemeenten Oldenzaal en Hof van Twente kunnen scholen zich op dit moment aanmelden bij de gemeente voor een Bokabox. Contactpersoon in Hof van Twente is Ilona Falk. Zij wil wel graag dat u vóór 16 februari 2013 reageert (i.falk@hofvantwente.nl, onderwerp: Bokabox).

Maar ook de ambtenaren in Almelo, Hardenberg, Kampen, Rijssen en Steenwijkerland zijn enthousiast over de leskist.

Voor meer informatie kunnen scholen in al deze gemeenten contact opnemen met de ambtenaar in hun vestigingsplaats die verantwoordelijk is voor verkeerseducatie.

Enschede

Ook de ambtenaar van de gemeente Enschede die over verkeerseducatie gaat, heeft onlangs besloten de Bokabox Verkeer volledig te vergoeden.

Vergoeding in Enschede is in eerste instantie bedoeld voor basisscholen die zich met hun verkeersouders en VVN al actief inzetten voor de verkeersveiligheid van hun kinderen.

Heeft u inmiddels gereageerd, dan kunt u de leskist afhalen bij (graag eerst even bellen: 053 – 43 43 436):

VVN Enschede
p/a QMS
Hengelosestraat 221
7521 AC Enschede

Wilt u nog van dit aanbod gebruikmaken en werkt u met uw verkeersouders al samen met VVN? Mail dan naar: info@bokabox.nl en vul als onderwerp ‘Bokabox Enschede’ in.

Wilt u de leskist alvast uitproberen? Neem dan contact op met VVN Enschede.

Bent u nog niet zo actief met verkeerseducatie, maar u wilt dat wel worden? Of heeft u nog geen verkeersouder? Neem dan contact op met Betsy ten Brinke, de verkeersouder-coördinator van VVN Enschede. Zij kan u helpen met de opzet en uitvoer van verkeersveiligheidsprojecten op school.

Noord-Brabant

Subsidiemogelijkheden Brabants VerkeersveiligheidsLabel

BVL-scholen kunnen via de gemeente subsidie van de provincie Noord-Brabant krijgen. Als je het bedrag in een bepaald jaar niet uitgeeft, dan kun je het sparen voor grote projecten, de aanschaf van een nieuwe verkeersmethode of (verkeers)materialen.

BVL-scholen krijgen een normbedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen van de school. Meer informatie over subsidie vindt u op de website van het Brabants Verkeersveiligheidslabel onder de volgende link: https://www.bvlbrabant.nl/subsidie/bvl-subsidie

Groningen

Volledige subsidie voor basisscholen in Delfzijl

De gemeente Delfzijl geeft basisscholen in hun gemeente volledige subsidie bij de aanschaf van een Bokabox Verkeer. Die kans laat u toch niet aan u voorbij gaan!

Staat uw school in Delfzijl en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ambtenaar in uw vestigingsplaats die verantwoordelijk is voor verkeerseducatie.

Drenthe

Bokabox Leskist verkeer

Zebra nr. 26 (mei 2012)

Basisscholen in de provincie Drenthe met een Verkeersveiligheidslabel die slagen voor hun herbeoordeling, krijgen van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe een Bokabox Verkeer cadeau. Lees er meer over in het verkeersmagazine Zebra nr. 26 (mei 2012).

Bokabox Bordenkwartet

Inmiddels heeft het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe ook 100 Bokabox verkeersbordenkwartetten besteld voor basisscholen in deze provincie.

OBS Joost van den Vondel Amersfoort

Beste Annet,

De afgelopen week heb ik jouw materiaal uitgeprobeerd. Ik vond het een erg nuttige aanvulling op onze verkeerskranten. Het materiaal ziet er goed uit en is ook sterk genoeg om er door de kinderen zelf mee te laten stoeien.

Door de setjes kan je ook van verschillende kanten tot een bord of oplossing komen; je kunt bij het bord beginnen of bij de betekenis.

De kinderen vonden het ook leuk. Ze waren betrokken, zeker als je een beetje spannend begint. En misschien is het nog iets om wat te doen met onderborden.

Met vriendelijke groet,

Reinoud Bos
Teamleider middenbouw
obs Joost van den Vondel
Amersfoort

De suggestie van Reinoud Bos om ook iets te doen met onderborden, is inmiddels door Bokabox opgepakt.

Montessorischool ’t Ronde Leusden

Natasja van der Put is groepsleerkracht van de Montessorischool ’t Ronde in Leusden. Zij schreef haar ervaringen met de Bokabox Verkeer in een groep 3/4/5 op en mailde die naar info@bokabox.nl.

“Het is erg mooi materiaal, waar de kinderen graag mee aan de slag gaan na de eerste aanbieding. Ook is het materiaal heel duidelijk en inzichtelijk; de kinderen leren de vier basisborden herkennen en kunnen met behulp van het pictogram in het midden de verkeersborden ‘lezen’ i.p.v. de betekenissen van alle borden uit hun hoofd te leren.

Na de aanbieding van een basisbord kunnen ze zelfstandig, in tweetallen het ‘lezen’ van de verkeersborden oefenen, m.b.v. één van de vier basisborden en de bijbehorende pictogrammen en betekeniskaarten. Dit vinden de kinderen in mijn groep erg leuk. Ze zijn erg enthousiast en willen meestal meteen doorgaan met het oefenen van de drie overige basisborden.

Wanneer ze elkaar bevragen in welke situatie je de borden tegen kan komen (en wat je dan moet doen), hebben ze vaak even hulp nodig. Dit is ook vanwege het gebrek aan verkeerservaring op deze leeftijd.

Als afronding van een basisbord mogen ze m.b.v. de kopieerkaarten een boekje maken van de borden die ze hebben geleerd. En ze mogen zelf een bord verzinnen. Ook dit vinden ze erg leuk en laat meteen zien of ze de onderliggende systematiek van de verkeersborden hebben begrepen.

Wij zijn erg blij met de Bokabox Verkeer.”

Natasja der Put

Onderzoek Universiteit Utrecht: Bokabox is effectiever!

Drie studenten van de Universiteit van Utrecht hebben in het kader van hun bachelorstudie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het leren met de Bokabox Verkeer. Het onderzoek is gepresenteerd in mei 2013.

Tijdens het onderzoek bleek dat het leren van verkeersborden met de Bokabox Verkeer effectiever gaat dan met de gangbare verkeersmethodes. Bovendien konden Bokabox-kinderen borden die ze nog niet geleerd hadden vaker goed benoemen dan kinderen die de borden met gangbare methodes geleerd hadden.

Rote Learning en Meaningful Learning

De onderzoekers stellen twee mogelijke methodes voor als meest aangewezen voor het leren van de verkeersborden: Rote Learning en Meaningfull Learning. Voor beide aanpakken is een argumentatie te bedenken.

Het onderzoek bestond uit het vergelijken van de resultaten van leren met Bokabox Verkeer en met ‘Klaar… Over’, de meest gebruikte methode voor verkeersonderwijs in Nederland, zowel in druk als digitaal.

Bokabox Verkeer: rote learning

De onderzoekers delen de Bokabox Verkeer in bij de categorie Rote Learning. De verkeersborden worden uit hun context gehaald en geïsoleerd aangeboden met het doel dat de kinderen de betekenissen van de verkeersborden onthouden en automatiseren. Door de leerstof zichtbaar te ordenen wordt het leren en onthouden makkelijker gemaakt. De leertaak bevindt zich op het onderste niveau van de taxonomie van Bloom: het gaat om het onthouden van het geleerde en is geschikt voor routinematige taken en automatiseren.

Klaar… Over: meaningful learning

De verkeersmethode Klaar… Over gaat uit van Meaningful Learning. Het idee is dat zich bewegen in het verkeer een complexe cognitieve vaardigheid is met situaties die nooit hetzelfde zijn. Het toepassen van de regels vergt inzicht en beoordelingsvermogen.

Kinderen leren de verkeersborden de hand van foto’s van reële verkeersituaties waar betreffende borden in functie staan. De borden krijgen daardoor betekenis voor de kinderen en de nieuwe informatie zal zo gekoppeld worden aan de al aanwezige kennis. De leertaak bevindt zich op de hogere niveaus van Bloom. Nieuwe kennis haakt aan bij wat al bekend is en integreert in de bestaande kennisstructuur. Kennis van dit niveau wordt geleerd door aanbieding in rijke contexten en wordt vooral toegepast voor complexe cognitieve situaties.

Onderzoeksopzet

2 Klassen kregen verkeersbordenlessen met de Bokabox Verkeer en 3 klassen kregen lessen met Klaar… Over. Van te voren was er bij alle kinderen een test afgenomen en na de lessen werd de test opnieuw bij alle kinderen afgenomen.

Resultaten

Bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten bleek dat in beide groepen de kennis van de verkeersborden was toegenomen.

Maar bij de Bokabox-kinderen was die kennis significant meer toegenomen dan bij de andere kinderen. Na allerlei statistische correcties werd het verschil zelfs groter.

In de test is ook naar verkeersborden gevraagd die de kinderen nog niet geleerd hadden. Bij deze borden gaven de Bokabox-kinderen vaker het goede antwoord dan de andere kinderen. Deze uitkomst is ook belangrijk. Het betekent namelijk dat ze aan de hand van vorm en kleur en begrip van het pictogram in staat zijn zelf de betekenis te construeren.

Verklaring onderzoekers

De verklaring die de onderzoekers geven voor deze uitkomst is, dat het leren van de verkeersborden helemaal geen complexe cognitieve taak is. Bij het onthouden van de betekenissen zijn de hogere kennisniveaus van Bloom minder relevant.

De situaties zijn helemaal niet complex: de betekenis van een bepaald verkeersbord in een steeg of langs een drukke weg blijft steeds dezelfde. Doel van het leren van de verkeersborden is dat als kinderen een verkeersbord zien zij onmiddellijk weten wat er bedoeld wordt. Dit is een routinematige taak. En het is belangrijk dat de kennis in hoge mate geautomatiseerd is. Dit bereik je door veel herhaling. Het leren van de verkeersborden is te vergelijken met het leren van de tafels en het leren van woordjes in een vreemde taal.

Aanvullende verklaring door Bokabox

Bokabox denk dat er echter meer factoren meespelen waarom de Bokabox Verkeer zo effectief is.

In het onderzoek naar het theoretisch kader is sprake van het ‘conceptueel domeinmodel’. Met een conceptueel domeinmodel maak je de organisatie en structuur van de leerstof zichtbaar. Daarmee zullen kinderen de stof beter leren en onthouden.

Dat is precies wat Bokabox doet.