Onderzoek Universiteit Utrecht: Bokabox is effectiever!

Drie studenten van de Universiteit van Utrecht hebben in het kader van hun bachelorstudie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het leren met de Bokabox Verkeer. Het onderzoek is gepresenteerd in mei 2013.

Tijdens het onderzoek bleek dat het leren van verkeersborden met de Bokabox Verkeer effectiever gaat dan met de gangbare verkeersmethodes. Bovendien konden Bokabox-kinderen borden die ze nog niet geleerd hadden vaker goed benoemen dan kinderen die de borden met gangbare methodes geleerd hadden.

Rote Learning en Meaningful Learning

De onderzoekers stellen twee mogelijke methodes voor als meest aangewezen voor het leren van de verkeersborden: Rote Learning en Meaningfull Learning. Voor beide aanpakken is een argumentatie te bedenken.

Het onderzoek bestond uit het vergelijken van de resultaten van leren met Bokabox Verkeer en met ‘Klaar… Over’, de meest gebruikte methode voor verkeersonderwijs in Nederland, zowel in druk als digitaal.

Bokabox Verkeer: rote learning

De onderzoekers delen de Bokabox Verkeer in bij de categorie Rote Learning. De verkeersborden worden uit hun context gehaald en geïsoleerd aangeboden met het doel dat de kinderen de betekenissen van de verkeersborden onthouden en automatiseren. Door de leerstof zichtbaar te ordenen wordt het leren en onthouden makkelijker gemaakt. De leertaak bevindt zich op het onderste niveau van de taxonomie van Bloom: het gaat om het onthouden van het geleerde en is geschikt voor routinematige taken en automatiseren.

Klaar… Over: meaningful learning

De verkeersmethode Klaar… Over gaat uit van Meaningful Learning. Het idee is dat zich bewegen in het verkeer een complexe cognitieve vaardigheid is met situaties die nooit hetzelfde zijn. Het toepassen van de regels vergt inzicht en beoordelingsvermogen.

Kinderen leren de verkeersborden de hand van foto’s van reële verkeersituaties waar betreffende borden in functie staan. De borden krijgen daardoor betekenis voor de kinderen en de nieuwe informatie zal zo gekoppeld worden aan de al aanwezige kennis. De leertaak bevindt zich op de hogere niveaus van Bloom. Nieuwe kennis haakt aan bij wat al bekend is en integreert in de bestaande kennisstructuur. Kennis van dit niveau wordt geleerd door aanbieding in rijke contexten en wordt vooral toegepast voor complexe cognitieve situaties.

Onderzoeksopzet

2 Klassen kregen verkeersbordenlessen met de Bokabox Verkeer en 3 klassen kregen lessen met Klaar… Over. Van te voren was er bij alle kinderen een test afgenomen en na de lessen werd de test opnieuw bij alle kinderen afgenomen.

Resultaten

Bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten bleek dat in beide groepen de kennis van de verkeersborden was toegenomen.

Maar bij de Bokabox-kinderen was die kennis significant meer toegenomen dan bij de andere kinderen. Na allerlei statistische correcties werd het verschil zelfs groter.

In de test is ook naar verkeersborden gevraagd die de kinderen nog niet geleerd hadden. Bij deze borden gaven de Bokabox-kinderen vaker het goede antwoord dan de andere kinderen. Deze uitkomst is ook belangrijk. Het betekent namelijk dat ze aan de hand van vorm en kleur en begrip van het pictogram in staat zijn zelf de betekenis te construeren.

Verklaring onderzoekers

De verklaring die de onderzoekers geven voor deze uitkomst is, dat het leren van de verkeersborden helemaal geen complexe cognitieve taak is. Bij het onthouden van de betekenissen zijn de hogere kennisniveaus van Bloom minder relevant.

De situaties zijn helemaal niet complex: de betekenis van een bepaald verkeersbord in een steeg of langs een drukke weg blijft steeds dezelfde. Doel van het leren van de verkeersborden is dat als kinderen een verkeersbord zien zij onmiddellijk weten wat er bedoeld wordt. Dit is een routinematige taak. En het is belangrijk dat de kennis in hoge mate geautomatiseerd is. Dit bereik je door veel herhaling. Het leren van de verkeersborden is te vergelijken met het leren van de tafels en het leren van woordjes in een vreemde taal.

Aanvullende verklaring door Bokabox

Bokabox denk dat er echter meer factoren meespelen waarom de Bokabox Verkeer zo effectief is.

In het onderzoek naar het theoretisch kader is sprake van het ‘conceptueel domeinmodel’. Met een conceptueel domeinmodel maak je de organisatie en structuur van de leerstof zichtbaar. Daarmee zullen kinderen de stof beter leren en onthouden.

Dat is precies wat Bokabox doet.